BOZP a PO

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V oblasti zabezpečení povinností zaměstnavatele v problematice BOZP při práci zaměstnanců nabízíme zajištění komplexních služeb.

V oblasti BOZP nabízíme tyto služby:
 1. Úvodní odborný audit, prohlídku pracovišť, kontrolu stávající dokumentace s následným návrhem opatření k odstranění nedostatků.
 2. Roční prohlídky pracovišť dle zákoníku práce a periodické prohlídky dle dohody s pojmenováním zjištěných závad.
 3. Zavedení systému vstupních instruktáží nových zaměstnanců o BOZP, včetně zpracování podkladů pro školení.
 4. Školení zaměstnanců
  • školení vedoucích zaměstnanců, jejich pravidelné seznamování s novinkami a změnami v oblasti BOZP,
  • školení zaměstnanců, případně i provádění vstupních školení zaměstnanců,
  • odborná školení zaměstnanců,
  • pravidelná školení zaměstnanců společnosti dle specifických osnov školení,
 5. Zhodnocení rizik, metodická pomoc při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, zajišťování technických opatření k jejich minimalizaci a zpracování potřebné dokumentace.
 6. Interní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných prostředků zpracovaný na základě zhodnocení rizik, jehož součástí je i návrh na přidělování mycích a čisticích prostředků, ochranných nápojů. Metodická pomoc při zavedení systému přidělování stanovených OOPP zaměstnancům.
 7. Zpracování návrhu zařazení zaměstnanců do kategorií, zpracování potřebných dokladů a evidence rizikových prací.
 8. Zpracování harmonogramu revizí a oprav vyhrazených technických zařízení a technických zařízení na pracovištích společnosti.
 9. Evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracování potřebné dokumentace, její aktualizování dle současné právní úpravy, zavedení knihy úrazů na pracovišti, spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech, pomoc při výpočtu odškodnění zaměstnanců.
 10. Státní odborný dozor nad BOZP – metodická podpora a účast při kontrolách.

PO – Požární ochrana

Povinnosti v oblasti požární prevence pro Vás vyplývají ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky, a to bez ohledu na rozsah a druhy Vámi provozovaných činností.

V oblasti PO nabízíme tyto služby:
 1. provedení vstupní preventivní požární prohlídky (auditu), výsledkem je předání zprávy, která obsahuje kompletní přehled o závadách a nedostatcích, společně s návrhy na jejich odstranění
 2. na základě skutečností získaných při kontrole začleníme Vámi provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí
  • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
  • se zvýšeným požárním nebezpečím,
  • s vysokým požárním nebezpečím,
 3. vypracujeme dokumentaci požární ochrany v potřebném rozsahu
 4. provedeme školení o požární ochraně:
  • školení zaměstnanců o PO
  • školení vedoucích zaměstnanců o PO
  • odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek
  • odbornou přípravu preventisty PO
 5. vypracujeme harmonogram nutných revizí, které se týkají Vaší činnosti,
  Dále nabízíme:
  • provádění preventivních požárních prohlídek v termínech dle platné právní úpravy
  • aktualizace stávají dokumentace PO v návaznosti na změny v legislativě
  • provádění opakovaných školení o PO
  • konzultačně poradenský servis
  • metodická podpora a účast při státních kontrolách či jiných jednáních se státním odborným dozorem

 

Switch The Language

  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.

  SUSS Consulting s.r.o. has been operating on the market since 1997 and is an experienced consulting organization that offers a wide range of services to its customers. The main activity of the company is the implementation of quality systems and possible preparation of clients for certification according to international standards. We also deal with process mapping and subsequent – process analysis, in order to simplify processes, reduce costs and increase efficiency in companies.

  Company headquarters

  Vinohradská 939/39
  120 00 Prague 2

  Phone

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz>

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  Company is registered at the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 52502.