ISO 45 001

Occupational Health And Safety Management System

Norma ISO 45 001, Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normy řady ČSN EN ISO 9001 a řady ČSN EN ISO 14001, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém řízení organizace.
ISO 45 001 se od struktury norem řady ČSN ISO 9001 a řady ČSN EN ISO 14001 odlišuje zejména v oblastech, které se týkají aplikace postupů omezování rizika.

Jde zpravidla o třístupňový proces zahrnující:

 • identifikaci nebezpečí
 • hodnocení rizika
 • omezení rizika

Právní předpisy i tato norma zdůrazňují požadavek, aby organizace navrhly a zavedly opatření, která všude, kde je to možné, odstraní, omezí nebo zaměstnance od nebezpečí izolují. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.

Důvody implementace ISO 45 001

 • prokázání závazku k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením
 • prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace
 • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
 • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti
  • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • vybudovaný samo regulující se systém pružně reagující na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.)
 
 
 

  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.