NIS 2

Nová a striktnější směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS 2 (Network and Information Security) se v Česku podle odhadů dotkne nejméně šesti tisíců subjektů. Ukládá jim rozsáhlé povinnosti, za jejichž nesplnění budou hrozit pokuty ve výši desítek milionů korun. Do českého zákona o kybernetické bezpečnosti se požadavky NIS 2 promítnou během roku 2024, kdy by měla vyjít i prováděcí vyhláška ke kybernetickému zákonu. Se zajištěním souladu Vaší firmy jsme schopni Vám pomoct.

Pro jaké subjekty je NIS 2 povinností.

„Primárním způsobem stanovení, jestli soukromá nebo veřejná organizace spadá pod regulaci směrnice, je současné splnění následujících dvou pravidel:

 • organizace poskytuje alespoň jednu službu uvedenou v přílohách směrnice a zároveň
 • je středním nebo velkým podnikem, tedy zaměstnává 50 a více zaměstnanců, nebo dosahuje ročního obratu či bilanční sumy roční rozvahy alespoň 10 milionů EUR (zhruba 250 milionů CZK)“.

Směrnice je navržena tak, aby bylo zajištěno komplexní pokrytí všech odvětví a služeb, které mají zásadní význam pro klíčové společenské a hospodářské činnosti v rámci vnitřního trhu EU. Dělí se do dvou kategorií.

Subjekty zásadního významu:

 • energetika (elektřina, dálkové vytápění a chlazení, ropa, plyn a vodík)
 • doprava (letecká, železniční, vodní a silniční)
 • bankovnictví a infrastruktury finančních trhů
 • zdravotnictví a výroba farmaceutických výrobků včetně očkovacích látek a kritických zdravotnických prostředků
 • pitná voda a odpadní vody
 • digitální infrastruktura, výměnné uzly internetu, poskytovatelé služeb DNS, registry internetových domén nejvyšší úrovně (TLD)
 • poskytovatelé služeb cloud computingu, poskytovatelé služeb datových center, sítě pro doručování obsahu
 • poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru a veřejné sítě elektronických komunikací a služby elektronických komunikací
 • veřejná správa
 • vesmír

Důležité subjekty:

 • poštovní a kurýrní služby
 • nakládání s odpady, chemické látky
 • potraviny
 • výroba jiných zdravotnických prostředků, počítačů a elektroniky, strojního zařízení a motorových
  vozidel
 • digitální poskytovatelé (internetová tržiště, internetové vyhledávače a platformy služeb sociálních sítí)

Tedy většina komerčních subjektů!

Základní body pro splnění požadavků  Evropského požadavku „NIS 2“.

 • Zmapovaný a popsaný veškerý hardware a software používaný ve vaší firmě.
 • Provádění pravidelných kontrol nových aktualizací softwaru, které firma využívá.
 • Provedená Analýza rizik, která jsou spojena s hardwarem a softwarem používaným ve vaší firmě.
 • Vypracovaný Registr legislativy, který dopadá na firmu.
 • Zmapované a popsané, jak velká rizika vaše firma podstupuje v digitální oblasti Řízení rizik.
 • Provádíte pravidelné kontroly všech požadavků NIS 2 (tzv. Interní audit NIS 2).

Jak pracujeme:

Odsouhlasení cenové nabídky, uzavření smlouvy o konzultační činnosti a uzavření NDA.

 • Převzetí veškeré dokumentace od klienta (studium a příprava na vstupní fyzický audit souladu).
 • Naplánování a provedení fyzického auditu u klienta (sídlo, pobočky, atd.).
 • Příprava Zprávy z auditu souladu NIS 2. Dokonzultování drobných otázek.
 • Předání Zprávy z auditu souladu NIS 2.
 • Navržení harmonogramu pro splnění požadavků a zjištění ze Zprávy z auditu souladu NIS 2.
Zajímavé odkazy
Switch The Language

  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.

  SUSS Consulting s.r.o. has been operating on the market since 1997 and is an experienced consulting organization that offers a wide range of services to its customers. The main activity of the company is the implementation of quality systems and possible preparation of clients for certification according to international standards. We also deal with process mapping and subsequent – process analysis, in order to simplify processes, reduce costs and increase efficiency in companies.

  Company headquarters

  Vinohradská 939/39
  120 00 Prague 2

  Phone

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz>

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  Company is registered at the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 52502.