SOC 2

SOC poradenství a certifikace

SOC 2

Service Organization Control 2 je typ certifikace, která se týká zabezpečení, dostupnosti, zpracování integrity, důvěrnosti dat a soukromí u služeb poskytovaných poskytovateli služeb.

Když hovoříme o poradenství týkajícím se SOC 2, můžeme myslet na různé aspekty, které jsou součástí procesu získání a udržení certifikace SOC 2.

Naši konzultanti postupují tak, aby veškerá dokumentace i změny ve firmě byly v co největší shodě s požadavky SOC 2.

Výběr z hlavních prvků poradenství týkajícího se SOC 2:

Příprava na audit

Poskytovatel služby potřebuje připravit všechny potřebné dokumenty a postupy, které dokládají jeho schopnost dodržovat požadavky SOC 2. To může zahrnovat vypracování politik, postupů, dokumentace procesů a dalších relevantních materiálů.

Analýza rizik: Je důležité provést analýzu rizik, která identifikuje potenciální hrozby a slabá místa v bezpečnostní infrastruktuře a procesech služeb. Tato analýza umožňuje poskytovateli přijmout odpovídající opatření k minimalizaci rizik.

Návrh a implementace kontrol: Na základě analýzy rizik je potřeba navrhnout a implementovat kontrolní opatření a procesy, které budou zajišťovat zabezpečení,  dostupnost a důvěrnost dat. Tyto kontroly mohou zahrnovat přístupovou kontrolu, monitorování, šifrování, zálohování a další.

Monitorování a hodnocení: Je nutné průběžně monitorovat účinnost zavedených kontrol a procesů a provádět pravidelná hodnocení. To zahrnuje sledování událostí, detekci anomálií a reakci na incidenty.

Školení zaměstnanců: Zaměstnanci hrají klíčovou roli při dodržování bezpečnostních a kontrolních opatření. Je třeba zajistit, aby byli řádně školeni v oblasti bezpečnosti dat a požadavků SOC 2.

Zpráva SOC 2: V průběhu konzultací a příprav k auditu se píše dokument, který se nazývá Zprávou SOC 2, která se následně předkládá certifikačnímu orgánu a po provedení záznamů do této zprávy od
certifikačního orgánu ji mohou poskytovatelé služeb sdílet se svými zákazníky, což jim dává důvěru v zabezpečení a spolehlivost služeb.

Interní audit a hodnocení: Interní auditor provede interní auditor po ukončení prací a posoudí, zda jsou zavedené kontroly a procesy v souladu s požadavky SOC 2 a firma je připravena k auditu třetí nezávislou autoritou, tedy certifikačním orgánem.

V okamžiku, kdy je firma připravena, dochází k auditu třetí stranou, tedy certifikační autoritou.

Certifikační orgán Zprávu převezme ke kontrole a provede audit (To zahrnuje fyzické návštěvy datových center, sídla i poboček, ohodnocení dokumentace a rozhovory s klíčovými zástupci poskytovatele služby).

Zpráva SOC 2: Po úspěšném absolvování auditu vydá auditor zprávu SOC 2, která obsahuje zjištění ohledně shody s požadavky, doporučení pro zlepšení a závěry z auditu. Tuto zprávu mohou poskytovatelé služeb sdílet se svými zákazníky, což jim dává důvěru v zabezpečení a spolehlivost
služeb.

Udržování shody: Shoda s požadavky SOC 2 není jednorázovou záležitostí. Poskytovatelé služeb musí průběžně udržovat a aktualizovat své kontrolní opatření a procesy v souladu s měnícími se hrozbami a potřebami. Každý rok se musí provést minimálně jeden interní audit SOC 2 a z něj obdrží klient zprávu.

Poradenství týkající se SOC 2 zahrnuje celý tento proces, který pomáhá poskytovatelům služeb dosáhnout a udržet vysokou úroveň bezpečnosti, dostupnosti a důvěrnosti dat ve svých službách.

Samotnou certifikaci konzultanti nesmějí provádět, aby byla zabezpečena nezávislost auditu. Tak stejně nesmí certifikační orgán poradovat dokumentaci.

Switch The Language

  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.

  SUSS Consulting s.r.o. has been operating on the market since 1997 and is an experienced consulting organization that offers a wide range of services to its customers. The main activity of the company is the implementation of quality systems and possible preparation of clients for certification according to international standards. We also deal with process mapping and subsequent – process analysis, in order to simplify processes, reduce costs and increase efficiency in companies.

  Company headquarters

  Vinohradská 939/39
  120 00 Prague 2

  Phone

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz>

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  Company is registered at the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 52502.