ISO 14 001

Systém environmentálního managementu

Environmentální management znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podniky začleňují péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu.
Přístup spočívá ve vytvoření, zavedení a udržování vhodně strukturovaného systému environmentálního managementu (EMS), který je součástí celkového systému řízení a týká se všech prvků environmentálního chování podniku.
Přestože zavedení EMS je stejně jako v případě systému managementu jakosti (QMS) pro podnik zcela dobrovolnou záležitostí, vedoucí představitelé podniků si uvědomují, že pokud má jejich podnik obstát v konkurenčním prostředí, budou muset v dosud nebývalé míře do své podnikatelské strategie a plánování zahrnout také otázky ochrany životního prostředí.

Pro zavedení EMS existují v zásadě dva předpisy:
 • technické normy řady ISO 14000, reprezentované především kmenovou normou ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Specifikace s návodem pro její využití
 • Nařízení Rady EHS č. 1836/93 EMAS

Výsledkem zavedení EMS je na jedné straně příspěvek k trvalému ekonomickému růstu a prosperitě podniku, na druhé straně postupné snižování negativních dopadů jeho činností, výrobků nebo služeb na životní prostředí. Tato strategie společensky odpovědného podnikání vycházejícího ze zásady trvale udržitelného rozvoje, který zajišťuje současné potřeby, aniž by ohrožoval šance dalších generací na uspokojování jejich potřeb, bývá také nazývána strategií dvojího zisku. Snížením zátěže životního prostředí se zvýší konkurenceschopnost podnikatelského subjektu.

Cíle managementu při implementaci ISO 14001 do firmy

 • zavedení pořádku
 • dosažení úplného souladu s právními požadavky
 • zlepšení vztahů s veřejností a veřejnou správou
 • získání obchodně využitelné vizitky (certifikátu ISO 14001, registrace v programu EMAS)

Podniky dnes posuzují nejen finanční přínosy environmentálního managementu (úspory, zvýšení efektivnosti výroby, rozšíření tržního potenciálu), ale hodnotí i rizika plynoucí z nedostatečného ošetření organizačních a technických prvků ochrany životního prostředí (havárie, neschopnost získat bankovní úvěr a další finanční investice, ztráta trhů a zákazníků).

Mezi hlavní přínosy fungujícího EMS patří

 • redukce provozních nákladů, úspory energií, surovin a dalších zdrojů
 • snížení rizika environmentálních havárií, za něž podnik nese odpovědnost
 • zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejnou správu
 • rozšíření možností v exportní oblasti a v oblasti státních zakázek a podpor podnikání
 • posílení vztahů s veřejností

Podnik musí především

 • identifikovat a kontrolovat environmentální aspekty, vlivy a rizika
 • formulovat a realizovat svou environmentální politiku, cíle a programy v souladu s požadavky environmentální legislativy
 • vyčlenit prostřednictvím programů potřebné zdroje k dosažení těchto cílů a přidělit odpovědnosti
 • definovat a dokumentovat řídicí přístupy v environmentální oblasti
 • dokumentovat specifické postupy zajišťující, aby se každý zaměstnanec během své každodenní práce choval tak, aby pomáhal minimalizovat nebo odstraňovat negativní environmentální dopady
 • komunikovat ve věci odpovědnosti a instrukcí v rámci celého podniku a vyškolit zaměstnance tak, aby své povinnosti plnili efektivně
 • měřit a pravidelně přezkoumávat své chování podle předem stanovených norem a cílových hodnot a v případě neshody uplatňovat nápravná opatření
 • prezentovat dosažené výsledky veřejnosti

  SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

  Sídlo společnosti

  Vinohradská 939/39
  120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

  Telefon

  tel.: +420 241 411 300
  fax: +420 241 410 678

  EMAIL

  suss@suss.cz

  IČ: 251 33 781
  DIČ: CZ251 33 781

  SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.