ISO 27 001

ISMS (BS 7799-1)

Information Security Management System

ISO/IEC 17799 ISO/IEC 27001 ISO/IEC 27001 Obě tyto normy specifikující požadavky na Systém řízení bezpečnosti informací a vychází z britské normy BS 7799, která sestává ze dvou částí
 • směrnice pro zabezpečení informací
 • specifikace pro systémy zabezpečení informací
Norma BS 7799-1 byla vydána v roce 1995 za účelem poskytnutí kontroly v oblasti zabezpečení informací ve velkých, středních i malých organizacích včetně organizací státní správy. Revize v roce 1999 vzala v úvahu poslední vývoj v použití technologie zpracování informací, zvláště v oblasti sítí a komunikací. Také klade větší důraz na začlenění podniku do zabezpečení informací a na odpovědnost za zabezpečení informací. Dokument normy může být použit jako základ, ze kterého může být odvozena například politika společnosti nebo vnitropodniková obchodní dohoda. Neměla by být citována jako specifikace a zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby požadavky na shodu s jejími ustanoveními nebyly nesprávné. Předpokládá se, že výkon jejích opatření bude svěřen příslušně kvalifikovaným a zkušeným osobám.

Důvody implementace systému bezpečnosti informací

 • zabezpečení informací
 • zefektivnění informačních toků ve společnosti
 • ochrana osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb.)
 • ziskové organizace (firmy) – spolehlivé zabezpečení informací je spojeno s existencí organizace vůbec a vždy vede k získání lepší pozice na trhu
 • trestní odpovědnost podle §178 Trestního zákoníku (neoprávněné nakládání s osobními údaji)
 • organizace veřejné správy – přistupují na požadavky implementace ISVS (Informační systém veřejné správy) dle zákona č. 365/2000 Sb., resp. 517/2002 Sb.
 • stále větší množství zpracovávaných informací, automatizace jejich zpracování a vliv dalších zákonů a vyhlášek. Při těchto činnostech je nezbytně nutné zajistit
 • včasnou dostupnost informací
 • zamezení nechtěné modifikace informací
 • zamezit zneužití informací
 • zamezení ztrátě informací
Způsob zavádění systému
 • definování politiky bezpečnosti informací
 • identifikace, ocenění a klasifikace informačních aktiv
 • stanovení úrovně bezpečnosti
 • stanovení rozsahu aplikovatelnosti
 • určení způsobu řízení rizik v oblasti informací
 • implementace systému
 • certifikace nezávislou akreditovanou firmou
Politika bezpečnosti informací
 • závazek managementu organizace k ochraně a způsobu zpracování informací
 • hlavní zásady práce s informacemi a způsob jejich zabezpečení
 • následky porušení informační politiky

Máte zájem o ISO produkty?


  ISO 9001ISO 10 006ISO 14 001ISO 20 000ISO 27 001ISO 37 001ISO 44 003ISO 45 001ISO 50 001

  Switch The Language

   SUSS Consulting s.r.o. působí na trhu od roku 1997 a je zkušenou poradenskou organizací, která nabízí široké spektrum služeb pro své zákazníky. Hlavní činnost firmy představuje implementace systémů kvality a možná příprava klientů k certifikaci dle mezinárodních norem. Zabýváme se také mapováním procesů a následnou – procesní analýzou, za účelem zjednodušení procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivnosti ve firmách.

   Sídlo společnosti

   Vinohradská 939/39
   120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady

   Telefon

   tel.: +420 241 411 300
   fax: +420 241 410 678

   EMAIL

   suss@suss.cz

   IČ: 251 33 781
   DIČ: CZ251 33 781

   SC je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 52502.

   SUSS Consulting s.r.o. has been operating on the market since 1997 and is an experienced consulting organization that offers a wide range of services to its customers. The main activity of the company is the implementation of quality systems and possible preparation of clients for certification according to international standards. We also deal with process mapping and subsequent – process analysis, in order to simplify processes, reduce costs and increase efficiency in companies.

   Company headquarters

   Vinohradská 939/39
   120 00 Prague 2

   Phone

   tel.: +420 241 411 300
   fax: +420 241 410 678

   EMAIL

   suss@suss.cz>

   IČ: 251 33 781
   DIČ: CZ251 33 781

   Company is registered at the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 52502.