+420 241411300 suss@suss.cz

Occupational Health And Safety Management System

Norma OHSAS 18001, Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normy řady ČSN EN ISO 9001:2008 a řady ČSN EN ISO 14001:2004, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém řízení organizace.

OHSAS 18001 se od struktury norem řady ČSN ISO 9001:2008 a řady ČSN EN ISO 14001:2004 odlišuje zejména v oblastech, které se týkají aplikace postupů omezování rizika. Jde zpravidla o třístupňový proces zahrnující:

  • identifikaci nebezpečí
  • hodnocení rizika
  • omezení rizika

Právní předpisy i tato norma zdůrazňují požadavek, aby organizace navrhly a zavedly opatření, která všude, kde je to možné, odstraní, omezí nebo zaměstnance od nebezpečí izolují. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.

Důvody implementace OHSAS 18001

  • prokázání závazku k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením
  • prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace
  • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
  • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti
  • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • vybudovaný samoregulující se systém pružně reagující na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.)