+420 241411300 suss@suss.cz

ISMS (BS 7799-1)

Information Security Management System

ISO/IEC 17799:2005
ISO/IEC 27001:2005

ISO/IEC 27001:2013

Obě tyto normy specifikující požadavky na Systém řízení bezpečnosti informací a vychází z britské normy BS 7799:1999, která sestává ze dvou částí

 • směrnice pro zabezpečení informací
 • specifikace pro systémy zabezpečení informací

Norma BS 7799-1 byla vydána v roce 1995 za účelem poskytnutí kontroly v oblasti zabezpečení informací ve velkých, středních i malých organizacích včetně organizací státní správy. Revize v roce 1999 vzala v úvahu poslední vývoj v použití technologie zpracování informací, zvláště v oblasti sítí a komunikací. Také klade větší důraz na začlenění podniku do zabezpečení informací a na odpovědnost za zabezpečení informací.

Dokument normy může být použit jako základ, ze kterého může být odvozena například politika společnosti nebo vnitropodniková obchodní dohoda. Neměla by být citována jako specifikace a zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby požadavky na shodu s jejími ustanoveními nebyly nesprávné. Předpokládá se, že výkon jejích opatření bude svěřen příslušně kvalifikovaným a zkušeným osobám.

Důvody implementace systému bezpečnosti informací

 • zabezpečení informací
 • zefektivnění informačních toků ve společnosti
 • ochrana osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb.)
 • ziskové organizace (firmy) – spolehlivé zabezpečení informací je spojeno s existencí organizace vůbec a vždy vede k získání lepší pozice na trhu
 • trestní odpovědnost podle §178 Trestního zákoníku (neoprávněné nakládání s osobními údaji)
 • organizace veřejné správy – přistupují na požadavky implementace ISVS (Informační systém veřejné správy) dle zákona č. 365/2000 Sb., resp. 517/2002 Sb.
 • stále větší množství zpracovávaných informací, automatizace jejich zpracování a vliv dalších zákonů a vyhlášek. Při těchto činnostech je nezbytně nutné zajistit
  • včasnou dostupnost informací
  • zamezení nechtěné modifikace informací
  • zamezit zneužití informací
  • zamezení ztrátě informací

Způsob zavádění systému

 • definování politiky bezpečnosti informací
 • identifikace, ocenění a klasifikace informačních aktiv
 • stanovení úrovně bezpečnosti
 • stanovení rozsahu aplikovatelnosti
 • určení způsobu řízení rizik v oblasti informací
 • implementace systému
 • certifikace nezávislou akreditovanou firmou

Politika bezpečnosti informací

 • závazek managementu organizace k ochraně a způsobu zpracování informací
 • hlavní zásady práce s informacemi a způsob jejich zabezpečení
 • následky porušení informační politiky