+420 241411300 suss@suss.cz

BOZP – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

V oblasti zabezpečení povinností zaměstnavatele v problematice BOZP při práci zaměstnanců nabízíme zajištění komplexních služeb.

V oblasti BOZP nabízíme tyto služby:

 1. Úvodní odborný audit, prohlídku pracovišť, kontrolu stávající dokumentace s následným návrhem opatření k odstranění nedostatků.
 2. Roční prohlídky pracovišť dle zákoníku práce a periodické prohlídky dle dohody s pojmenováním zjištěných závad.
 3. Zavedení systému vstupních instruktáží nových zaměstnanců o BOZP, včetně zpracování podkladů pro školení.
 4. Školení zaměstnanců
  • školení vedoucích zaměstnanců, jejich pravidelné seznamování s novinkami a změnami v oblasti BOZP,
  • školení zaměstnanců, případně i provádění vstupních školení zaměstnanců,
  • odborná školení zaměstnanců,
  • pravidelná školení zaměstnanců společnosti dle specifických osnov školení,
 5. Zhodnocení rizik, metodická pomoc při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, zajišťování technických opatření k jejich minimalizaci a zpracování potřebné dokumentace.
 6. Interní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných prostředků zpracovaný na základě zhodnocení rizik, jehož součástí je i návrh na přidělování mycích a čisticích prostředků, ochranných nápojů. Metodická pomoc při zavedení systému přidělování stanovených OOPP zaměstnancům.
 7. Zpracování návrhu zařazení zaměstnanců do kategorií, zpracování potřebných dokladů a evidence rizikových prací.
 8. Zpracování harmonogramu revizí a oprav vyhrazených technických zařízení a technických zařízení na pracovištích společnosti.
 9. Evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracování potřebné dokumentace, její aktualizování dle současné právní úpravy, zavedení knihy úrazů na pracovišti, spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech, pomoc při výpočtu odškodnění zaměstnanců.
 10. Státní odborný dozor nad BOZP – metodická podpora a účast při kontrolách.

 

PO – POŽÁRNÍ OCHRANA

Povinnosti v oblasti požární prevence pro Vás vyplývají ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky, a to bez ohledu na rozsah a druhy Vámi provozovaných činností.

V oblasti PO nabízíme tyto služby:

 1. provedení vstupní preventivní požární prohlídky (auditu), výsledkem je předání zprávy, která obsahuje kompletní přehled o závadách a nedostatcích, společně s návrhy na jejich odstranění
 2. na základě skutečností získaných při kontrole začleníme Vámi provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí
  • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
  • se zvýšeným požárním nebezpečím,
  • s vysokým požárním nebezpečím,
 3. vypracujeme dokumentaci požární ochrany v potřebném rozsahu
 4. provedeme školení o požární ochraně:
  • školení zaměstnanců o PO
  • školení vedoucích zaměstnanců o PO
  • odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek
  • odbornou přípravu preventisty PO
 5. vypracujeme harmonogram nutných revizí, které se týkají Vaší činnosti,

Dále nabízíme:

 • provádění preventivních požárních prohlídek v termínech dle platné právní úpravy
 • aktualizace stávají dokumentace PO v návaznosti na změny v legislativě
 • provádění opakovaných školení o PO
 • konzultačně poradenský servis
 • metodická podpora a účast při státních kontrolách či jiných jednáních se státním odborným dozorem